Logopedės veikla

 

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, juos šalina.
 2. Tikslingai, sistemingai organizuoja mokinių arba atskirų jų asmenybės savybių ugdymą priklausomai nuo kalbos sutrikimo pobūdžio.
 3. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, mokytojais, kitais asmenimis tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais, PPT, sveikatos priežiūros, švietimo, Šiaulių universiteto socialinės gerovės ir negalės fakulteto mokslininkais..
 4. Numato kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų korekcinės pagalbos teikimo tikslus, uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko.
 5. Sudaro mokinių kalbos ugdymo programas.
 6. Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese kalbos korekcinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 7. Taiko darbe logopedijos naujoves.
 8. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos – kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 9. Vadovauja rajono logopedų metodinei tarybai ir dalyvauja jos veikloje.
 10. Dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 11. Rengia metodines priemones kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimui.
Hits: 1973