Specialiosios pedagogės veikla

  1. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems nežymių intelekto, specifinių pažinimo, emocijų, elgesio ir socialinės raidos, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių, kompleksinių sutrikimų, ribotą intelektą.
  2. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdimosi poreikius, įvertina pažangą.
  3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdimosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  4. Bendrauja su specialiųjų poreikių mokiniais, bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, PPT, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
  5. Numato specialiojo ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko.
  6. Rengia mokinių sutrikusių funkcijų lavinimo programas.
  7. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas.
  8. Dalyvauja mokyklos SUK veikloje.
  9. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves, dalyvauja inkliuzinės mokyklos kūrime.
  10. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

Hits: 2109